Spór środowiska medycznego z branżą kosmetyczną

powrót

Prawo

Od dłuższego czasu w mediach toczy się spór pomiędzy środowiskiem medycznym a branżą kosmetyczną i kosmetologiczną na temat kompetencji, umiejętności i uprawnień kosmetyczek i kosmetologów w zakresie wykonywania zabiegów podlegających medycynie estetycznej. Spróbujmy przyjrzeć się problemowi nieco bliżej, przeanalizować przyczyny, zagrożenia i propozycje rozwiązań.
Muzyka relaksacyjna bez opłat ZAiKS
Spór środowiska medycznego z branżą kosmetyczną© Igor Mojzes - Fotolia

Czym są prawdziwe przyczyny tego zamieszania? Czym jest kwalifikacja zawodowa? Czym są kompetencje/kwalifikacje i ich poziom? Czym są umiejętności i uprawnienia? Czy opinie prawników są spójne i jednoznaczne? Czy obowiązujące ramy programowe są jakąś wytyczną w zakresie wykonywania zawodu kosmetyczki i kosmetologa? Czy rzeczywiście istnieje prawdziwe i realne zagrożenie? Czy istnieją propozycje rozwiązań powstałego konfliktu, który skutkuje dezinformacją i zamieszaniem wśród opinii publicznej? Czy my, kosmetyczki i kosmetolodzy, jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć to, co udało się osiągnąć fizjoterapeutom? Czy jednak więcej nas dzieli, niż łączy? Czy presja zarabiania dużych pieniędzy w krótkim czasie jest wyznacznikiem łamania prawa, które w naszym ustawodawstwie wykazuje braki? Czy stanowisko Ministerstwa Zdrowia jest możliwe do zaakceptowania przez branżę kosmetyczną i kosmetologiczną? Czy stanowisko Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jakimś wyznacznikiem w zakresie realizowania programu szkoleń w naszej branży?

Na te pytania chciałabym odpowiedzieć w niniejszym artykule. Może wielu z Was się ze mną nie zgadzać, mając swoje argumenty, jednakże przybliżę Wam ogólnie dostępne informacje z zakresu obowiązującego nas ustawodawstwa, czyli określeń, reguł, rozporządzeń i uprawnień, względem których jesteśmy zmuszeni wykonywać zawód kosmetyczki i kosmetologa, oraz najnowszych ram programowych w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej – nadającej nam tytuł technika usług kosmetycznych, studiów I i II stopnia w zawodzie kosmetologa – dzięki którym uzyskujemy tytuł licencjonowanego kosmetologa bądź magistra kosmetologii. Interesujący jest też w tym zakresie temat podnoszenia kwalifikacji, co daje możliwość zdobycia tytułu dyplomowanego czeladnika i mistrza w zawodzie kosmetyczka. W wielu czasopismach branży kosmetycznej i kosmetologicznej, medycyny estetycznej można przeczytać artykuły mniej lub bardziej przychylne jednej czy drugiej stronie powstałego konfliktu. Aby zrozumieć zakres sporu, najpierw musimy sobie określić, kim jest kosmetyczka, kosmetolog i lekarz i na postawie jakich przepisów zdobywa on kwalifikacje zawodowe, kompetencje i ich poziom, umiejętności i uprawnienia zawodowe.

Kosmetyczka – czyli technik usług kosmetycznych, kod zawodu 514207. Kształcenie odbywa się w dwuletniej szkole policealnej w formie stacjonarnej oraz w formie zaocznej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji A.61 i A.62 przeprowadzone w formie stacjonarnej i zaocznej. Nowa podstawa programowa dopuszcza zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po minimum dwóch latach kształcenia lub pracy w zawodzie. Podstawa programowa w kształceniu kosmetyczki zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU z 17 lutego 2012 r.). Zadania zawodowe takiej osoby związane są ze stosowaniem zabiegów z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej, upiększającej, jak również z udzielaniem porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej – nie ma ona prawa do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej w podmiotach leczniczych.

W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych kosmetyczka z trzyletnim doświadczeniem może uzyskać tytuł dyplomowanego czeladnika, a po sześciu latach pracy (w tym trzy lata po uzyskaniu tytułu czeladnika) – tytuł dyplomowanego mistrza (51410), zdając odpowiednie egzaminy w izbie rzemieślniczej lub w cechu rzemiosł różnych. Uzyskanie tytułu dyplomowanego mistrza kosmetyki jest najwyższym szczeblem kwalifikacji w zawodzie kosmetyczka i uprawnia do przyjmowania uczniów w celu przygotowania do zawodu.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (DzU nr 62, poz. 439)
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU nr 82, poz. 537 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (DzU z 2012 r. nr 2, poz. 7)

Kosmetolog – kod zawodu 228903 – osoby, które uzyskały kwalifikacje do wykonywania zawodu kosmetologa na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku kosmetologia, w oparciu o załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2011 r. w sprawie krajowych ram kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego (DzU nr 253, poz. 1520) – „Opis efektów kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej (nie dotyczy studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa)”, powinny m.in. posiadać wiedzę w zakresie fizykochemicznych i biologicznych podstaw nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, znajomość budowy i funkcji organizmu człowieka w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Jednakże, mimo że kosmetologia jest nauką związaną z medycyną, a zakres kształcenia w tym kierunku obejmuje również zagadnienia z zakresu nauk medycznych, kosmetolog nie jest uprawniony do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Zawód kosmetologa nie jest zawodem medycznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o działalności leczniczej. Powyższego nie zmienia również fakt, że zawód kosmetologa (kod zawodu 228903) wymieniony został w grupie specjalistów ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowanych rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DzU z 2014 r., poz. 760).

ŹRÓDŁA:

 1. www.ptmeiaa.pl/wydarzenia/wiadomosci/stanowisko-ptmeiaa-w-sprawiewykonywania-zabiegow-lekarskich-zzakresu-medycyny-estetycznej-przezosoby-nieuprawnione
 2. www.rynekestetyczny.pl/naczelna-rada-lekarska-ws-zabiegow-estetycznych/
 3. www.medyczneprawo.pl/2014/04/03/kosmetyczka-czy-lekarz-kto-mozewstrzykiwac-botoks
 4. www.dermatologia-estetyczna.pl
 5. www.maciejorzechowski.pl/15318/interpelacja-w-sprawie-kontroligabinetow-kosmetycznych-orazzakresu-kompetencji-kosmetologow-ikosmetyczek-ministerstwo-zdrowia.html
 6. http://przyjaznakosmetyka.org
 7. www.kwalifikacje.edu.pl/pl/slownik
 8. www.kwalifikacje.edu.pl/en/component/content/article/2-uncategorised/288-faq
 9. http://new.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz
 10. www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=514207
 11. www.stowarzyszeniekosmetologii.blogspot.com

więcej w Cabines nr 66

Ewa Żabińska-Lubowiecka
publikacje Cabines 66
do góry | powrót